logo

Sunday 12th of July 2020

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 02 เมษายน 2562 เวลา 14:%M น.

คุณสมบัติ

1. เพศชายหรือเพศหญิง

2. ระดับการศึกษา

- ระดับการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) Doctor of Pharmacy(Pharm.D.) หลักสูตร 6 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

- ระดับการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หรือ

- ระดับการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หรือ

- ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเอก โดยได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขาเภสัชบำบัด


ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้

TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

IELTS เทียบเท่า ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป

PAYAP TEST ระดับ B2 หรือมากกว่า

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

2. เตรียมสอน และสอนในรายวิชาของกลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม

3. คุมปฏิบัติการในรายวิชาของกลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม

4. ดูแลงานบางส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

5. ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงาน (practice-based) อย่างน้อย 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่กำหนดให้ต้องมีอาจารย์ด้าน practice-based 1 คน ต่อ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6 ที่ออกฝึกปฏิบัติงาน 10 คน

6. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่มหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์กำหนด

 

 

ติดต่อสมัครได้ที่   งานทรัพยากรบุคคล  อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โทร. (053)  851478  ต่อ 312  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 เมษายน 2562 เวลา 15:%M น.
 


Cheap Nike Trainers

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Tribeca WP Template  Valid XHTML and CSS.