ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักหอสมุด จำนวน 3 อัตรา พิมพ์
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10:%M น.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 45 ปี

- การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานระบบเครือข่ายในสำนักหอสมุด

2. งานระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรม

3. งานดูแล พัฒนาเว็บไซด์ของสำนักหอสมุด

4. งานด้านการให้บริการ ดูแลเกี่ยวกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

5. งานให้คำแนะนำ ฝึกอบรมบุคลากรของสำนักหอสมุด เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่างๆ

6. งานตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- การศึกษา ระดับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านบรรณารักษศาสตร์   สารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาวิชาอื่น

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานห้องสมุด

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ดี

- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

2. งานฝึกอบรมการใช้ห้องสมุด

3. งานจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

4. งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

5. งานบริการยืม-คืน

6. งานขึ้นชั้นหนังสือ

7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง บรรณารักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชายหรือเพศหญิง

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา

- มีความรู้พื้นฐานการลงรายการทางบรรณานุกรม และการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. งานจัดซื้อหนังสือ

2. งานฐานข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ

3. งานฐานข้อมูลหนังสือ

4.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ

เบอร์ติดต่อ 053-851478 ต่อ 312 หรือส่งเอกสารได้ทาง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10:%M น.